Privacy verklaring 

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan in onze praktijk, Ergotherapiepraktijk Buren - Geldermalsen, zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de wet AGV (Algemene verordening gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode, bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para) medische disciplines en overige betrokkenen (zoals de gemeente, zorgverzekeraar, hulpmiddelenleverancier ect.) vragen wij altijd vooraf uw nadrukkelijke toestemming.

Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken.

 

Welke gegevens verzamelen wij van u?

  • Gegevens die belangrijk zijn t.b.v. het ergotherapeutisch behandelproces: het gaat hier om NAW gegevens, BSN nummer, verzekeringsgegevens, telefoonnummer, mailadres. Het behandeldossier, waarin is behandelgegevens door de therapeut worden beschreven bestaande uit informatie over de klacht, waarvoor u wordt behandeld, eventuele verwijsgegevens, eventuele opgevraagde medisch informatie van andere betrokken disciplines (zoals artsen/ specialisten).
  • In het kader van de kwaliteitsdoeleinden maakt de praktijk gebruik van uw emailadres om u een tevredenheidsenquête te kunnen sturen.

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Helaas kunnen wij zonder verstrekking van deze gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter u beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij Ergotherapiepraktijk Buren - Geldermalsen, conform Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens verzamelen wij met behulp van de volgende systemen en methoden:
Incura, ons Elektronisch Patiënten Dossier. Er wordt een check gedaan op de persoonsgegevens en een verzekeringscheck (raadplegen polisgegevens). Gedurende uw behandeltraject kan extra informatie m.b.t. uw klachten worden verzameld door gerichte vragenlijsten, welke door uw ergotherapeut worden verstrekt of via een mail aan u worden verzonden, bij het retourneren wordt de ingevulde vragenlijst direct gekoppeld aan uw behandeldossier. Na afloop van uw behandeltraject verzamelen wij m.b.v.  CEE (Cliënten Ervaren Ergotherapie) gegevens over de tevredenheid, het retourneren kan indien gewenst anoniem. Rapportages naar verwijzers en overige betrokkenen worden via zorgmail (een beveiligde mailomgeving) of via de post verstuurd/persoonlijk aan u meegeven indien het (zorg)mailadres van de onbekend is. Indien u gebruik maakt van onze website voor aanmelding of het stellen van vragen, wordt gebruik gemaakt van de door u zelf opgegeven persoonlijke informatie. De website is beveiligd (SSL verbinding) en maakt geen gebruik van cookies.

·       Ons EPD; Incura is gecertificeerd voor zowel  ISO 27001 als NEN 7510. Deze kwaliteitsnormen vormen een dwingende leidraad voor onze processen en worden ieder jaar getoetst door een onafhankelijke auditor. Voor de toegang tot onze software wordt altijd de identiteit van een gebruiker geverifieerd via de zogenaamde 2-factor authenticatie.

·       Zorgmail; onze beveiligde mailomgeving is gecertificeerd voor zowel  ISO 27001, ISO 27799 als NEN 7510.

·       Zorgdomein

·       Belangrijke fysieke documenten (verwijzing e.d.) worden bewaard in afgesloten kasten in een afgesloten ruimte binnen de praktijk.

·       Tevens zijn gerichte verwerkingsovereenkomsten afgesloten met de organisatie horend bij reeds genoemde systemen. Zij dragen zorg voor back-ups. Hierdoor borgen wij uw gegevens en zijn deze ten alle tijden weer terug te halen bij een eventuele crash van onze PC’s.

 

De ergotherapeuten te weten, Mw. Valk-  Beijer en Mw. Stasse – Kruiskamp  zijn verantwoordelijk voor een beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. Mevrouw A. Stasse is tevens de eerste persoon, die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens. Onze functionaris gegevensbescherming is dhr. M. van den Herik, te Zaltbommel.

 

Uw rechten

U kunt de gegevens, die wij van u registreren, te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u dat wenst dat wij de gegevens, die wij van u bewaren vernietigen, dan kunt u dat schriftelijk bij ons aangeven. Wij hebben die schriftelijke verklaring nodig i.v.m. de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt tevens eventueel bezwaar tot overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of anderszins aan ons bekend maken.

U kunt zich, in geval van vragen of problemen, wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van onze praktijk. De contactgegevens zijn als volgt: A.D. Stasse, per mail aan te schrijven op adres: info@ergotherapieburen.nl Per telefoon bereikbaar op 0345-342179.

 

U kunt zich met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit conform ons klachtenreglement. Ook heeft u recht tot het indienen van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens